Комунальний заклад "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2"

Середа, 21.04.2021, 18:51

| RSS
Головна | Засідання педагогічної ради
Меню сайту

#StopBullyng

Авторизація

Офіційні сайти

Прогноз погоди

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Менеджмент сайту

Ніна Скубак,

адміністратор, ньюсмейкер

Олександр Скубак,

адміністратор, продюсер

e-mail:

cv.special.school.2@gmail.comЗасідання педагогічної ради


26 березня відбулося засідання педагогічної ради школи з проблеми «Розвиток інтересів та нахилів школярів з вадами слуху та ЗПР на основі ефективного використання навчально-методичного інструментарію». В доповіді на вищевказану тему інструктор слухового кабінету Ніна Григорівна Скубак підкреслила, що принцип наочності – це провідний принцип навчання, використання якого особливо актуалізувалося в умовах інформатизації освіти. В наш час із зміною вимог і потреб суспільства і науки вдосконалилися, розвинулися і розширилися функції, можливості використання навчально-наочного матеріалу, його видова різноманітність, яка дає змогу зробити наочним вивчення таких предметів, процесів і явищ, які не можуть безпосередньо сприйматися за допомогою органів чуттів. 


Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій – це не данина моді, а необхідність сьогодення. Наші діти з особливими потребами не повинні відставати від своїх однолітків. Вони також є частиною нового покоління дітей, які живуть у інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі.

За даними ЮНЕСКО - коли людина слухає, вона запам'ятовує 15% вербальної інформації, коли дивиться - 25% зорової інформації, коли бачить і слухає - 65% отриманої інформації. Тому особливого значення в спеціальній школі набуває використання комп'ютера як одного із наочних за­собів навчання. Воно передбачає по­ступове, поетапне оволодіння комп'ютерною технікою всім педагогічним колективом на­вчального закладу.

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комп’ютерних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» в червні 2012 року 20 педагогів та в січні 2013 - 15 педагогічних працівників школи-інтернату пройшли тренінг за програмою «Intel. Навчання для майбутнього».

В навчально-виховному процесі нашого закладу використовуються 3 мультимедійні комплекти, 27 комп’ютерів. Для учнів 3-10-х класів організовано гурток з основ комп’ютерної грамоти, проводяться диференційовані заняття як для учнів, так і для педагогів закладу

Організацію навчально-виховного процесу здійснюємо на основі чіткої мотивації навчання, інтерактивних форм роботи, широкого використання вітчизняного та зарубіжного досвіду, застосування проектних та комп’ютерних технологій  на  основі особистісно-зорієнтованого підходу,  взаємодії педагога та його учнів, партнерства у навчанні.

Принциповим є усвідомлен­ня, що ефект застосування ком­п'ютерних технологій найбіль­ше залежить від професійної компетенції вчителя, його вмін­ня використати нові можливос­ті, включити ці технології в сис­тему навчання кожної дитини з обмеженими можливостями.

Комп'ютерні техноло­гії використовуються педагогами школи у різних змістових галузях, на різних уроках та індивідуальних корекційних заняттях, а також у системі позакласної роботи, на всіх етапах шкільного навчання дітей з особливими потребами.


Пріоритетним напрямом корекційної роботи на уроці з ви­користанням комп'ютера є фор­мування комунікативної діяль­ності учнів, уміння самостійно набувати нових знань під час спілкуван­ня з учителем і упродовж взає­модії з комп'ютером.

Педагогічні працівники нашого закладу в своїй роботі поєднують як традиційні так і сучасні методи і технології, знаходяться в постійному пошуку нових, більш ефективних засобів зацікавлення дітей до здобуття ними міцних знань. На сьогоднішній день в школі практично немає жодного педагога, який хоча б раз в своїй практиці не застосував не тільки традиційні, а й найсучасніші методики та наочність.
Якщо ще не так давно, а саме в 2006-2007 навчальному році лише одиниці педагогів презентували свої проекти, власноруч створені мультимедійні презентації, то в цьому 2012 - 2013 навчальному році можна говорити про масовість цього явища.

Комп'ютер значно розширює можливості пред'явлення на­вчальної інформації. Через за­стосування кольору, графіки, звуку вчителі мають змогу моделювати різні ситуації та середовища, доступні й цікаві для дітей, створю­ють сприятливі умови для за­лучення учнів до вирішення проблемних навчальних ситуа­цій, а не подання знань у го­товому вигляді.

Педагоги закладу в своїй роботі враховують такі корекційно-розвивальні аспекти ви­користання комп'ютера в на­вчально-виховному процесі спеціальної школи:

1. Мотиваційний аспект:

-   забезпечення інтересу до навчання;

-   висока мотивація учня, можливість і бажання розв'я­зувати складні завдання;

-   формування стійкого пози­тивного ставлення до предме­та вивчення, яке визначає ус­пішність засвоєння програмно­го матеріалу.

2. Дидактично-корекційний аспект:

-   активізація процесу пізна­вальної діяльності учнів з обме­женими можливостями;

-   навчання через розвиток в учнів психічних процесів;

-   здійснення диференціації та індивідуалізації процесу навчан­ня та корекції;

-   формування прийомів і спо­собів самостійного спостере­ження різних об'єктів;

-   корекція й розвиток швид­кості й диференційованості зо­рового сприймання, просторової орієнтації, збагачення конкрет­них уявлень про предмети і яви­ща довкілля;

-   формування прийомів са­моконтролю.

3. Особистісний аспект:

-   створення умов для форму­вання активної позиції у навчанні;

-   розвиток ініціативності й самостійності учнів з особливи­ми потребами;

-   створення позитивного емо­ційного фону уроку чи заняття;

-   формування емоційної реф­лексії;

-   розвиток комунікативної діяльності;

-   зняття негативного став­лення учнів до зауважень та ви­правлень учителя (через упевне­ність в об'єктивності машини).

4. Соціальний аспект:

-   реабілітація та соціальна адаптація учнів з особливими потребами;

-   соціалізація, соціально-емо­ційний розвиток;

-   підготовка учнів спеціаль­них шкіл до успішної інтеграції в сучасному суспільстві.
Шкільний відео-блок

 

Copyright Aleck Skubak's Crew © 2021