Комунальний заклад "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2"

Вівторок, 09.03.2021, 03:41

| RSS
Головна | Соціальний захист дітей-інвалідів
Меню сайту

#StopBullyng

Авторизація

Офіційні сайти

Прогноз погоди

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Менеджмент сайту

Ніна Скубак,

адміністратор, ньюсмейкер

Олександр Скубак,

адміністратор, продюсер

e-mail:

cv.special.school.2@gmail.com


 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

 

Відповідно до чинного законодавства інвалідам з дитинства та дітям-інвалі­дам, за їх вибором, призна­чається пенсія або державна соціальна допомога.

 

Переведення дитини-інваліда з пенсії чи державної соціальної допомоги, яка виплачувалась органами Пенсійного фонду Ук­раїни, на державну соціальну до­помогу згідно Закону України «Про державну соціальну допо­могу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» здійснюється органами праці та соціального захисту населення на підставі за­яви з дати звернення за нею. Ви­плата призначеної державної соціальної допомоги здійснюєть­ся з урахуванням суми, виплаче­ної органами Пенсійного фонду. До документів, необхідних для призначення державної соціаль­ної допомоги, додається довідка-атестат про припинення попе­редньої виплати.

До державної соціальної допо­моги дітям-інвалідам віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з непра­цюючих батьків (усиновителів, опікуну, піклувальнику), які фак­тично здійснюють догляд за ди­тиною-інвалідом.

Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи.

Одинокою матір'ю (батьком) вважається особа, яка відповідно до Закону України «Про держав­ну допомогу сім'ям з дітьми» має право на призначення допомоги на дітей одиноким матерям, крім вдів та вдівців з дітьми, матерів (батьків) дітей у разі смерті од­ного з батьків, шлюб між якими розірвано до дня смерті.

Розміри надбавки на догляд:

-        за дитиною-інвалідом віком до 6-ти років – 50 відсотків про­житкового мінімуму для дітей віком до 6-ти років (з 01.10.2007 р. – 235,00 грн);

-        за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років – 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років (з 01.10.2007 р. – 302,00 грн).

Надбавка на догляд призна­чається з дня звернення за її при­значенням.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока мати (батько) до доку­ментів, необхідних для призна­чення допомоги на дитину-інваліда, подає:

-        оригінал довідки органу РАЦС про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини, якщо одинока мати не перебу­ває (не перебувала) на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одинока мати;

-        довідку про спільне прожи­вання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання;

-        рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

-        довідку з місця навчання ди­тини.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом од­ному з непрацюючих батьків (усиновителю, опікуну, піклуваль­нику), які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково до документів, згідно яких призначається допомога на дитину-інваліда, подаються:

-        заява про призначення над­бавки на догляд за дитиною-інва­лідом;

-        довідка про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї;

-        оригінал і копія трудової книжки, довідка з центру зайня­тості про те, що особа не пере­буває на обліку як безробітна; довідка, видана органом, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяль­ності, про те, що заявник не за­реєстрований як суб'єкт підпри­ємницької діяльності;

-        довідка про спільне прожи­вання дитини-інваліда з одним із батьків (усиновителем, опіку­ном, піклувальником), видану уповноваженим органом за місцем проживання. При немож­ливості отримати таку довідку орган праці та соціального захи­сту населення здійснює обсте­ження на дому та складає акт об­стеження з висвітленням цих фактів;

-        довідка з місця навчання ди­тини;

-        рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів та піклу­вальників).

Надбавка на догляд за дити­ною-інвалідом призначається на строк інвалідності, зазначений у медичному висновку, але не більше як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку включно.

Надбавка на догляд за дити­ною-інвалідом призначається особі, яка не вчиться (окрім за­очної форми навчання), не слу­жить, не займає виборну посаду і яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, на яку при­значена державна соціальна до­помога, незалежно від даних, вказаних у графі «Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опіку­на, піклувальника» медичного висновку про визнання дитини інвалідом, виданого лікарською консультативною комісією ліку­вально-профілактичного закладу.

Надбавка на догляд призна­чається на кожну дитину-інвалі­да, на яку призначена державна соціальна допомога.

У разі встановлення дитині-інваліду, яка досягла 18-річного віку, групи інвалідності, надбав­ка на догляд встановлюється з місяця, наступного за тим, в яко­му група інвалідності була вста­новлена.

У разі працевлаштування осо­би, яка фактично здійснює до­гляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьків), виплата надбавки на до­гляд припиняється з місяця, на­ступного за тим, в якому відбу­лося працевлаштування.

У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати надбавки на догляд, одержувачі зобов'язані повідом­ляти про це органи праці та со­ціального захисту населення. Зняття надбавки на догляд в та­ких випадках проводиться з міся­ця, наступного за тим, в якому виникли ці обставини.

 

Анна Друмев,

головний державний соціаль­ний інспектор

Шевченківсько­го управління праці та

со­ціального захисту населення


Шкільний відео-блок

 

Copyright Aleck Skubak's Crew © 2021